Hususy Şereketimize Hoş Geldiňiz!
“Berk Önüm” hususy kärhanasy
Has Giňişleyin

Önümlerimiz

Skoçlar we awtoulaglar üçin filtirler.

Uly skoçlar

Uly skoçlar

Kanselýar skoçlar

Kanselýar skoçlar

Ýazgyly skoçlar

Ýazgyly skoçlar

Howa Filtirleri

Ýag filtirleri

Kondisoner filtirleri

Biz Barada

“Berk Önüm” Hususy Kärhanasy.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda hususy işewirligi ösdürmek we telekeçilik işi bilen meşgullanýan adamlary goldamak üçin oňaýly şertleriň döredilmegi, bazar gatnaşyklaryna giň ýol açylmagy hususyýetçileriň yhlasyny artdyryp, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudagynda ynamly önümçilik işleri bilen meşgullanmaga ruhlandyrýar.

“Berk Önüm” hususy kärhanasy 2014 ýylyň 8-nji dekabrynda açylyp, esasy iş ugurlarymyz ýelim gatlakly polietilen lentalary (skoç) öndürýän kärhanamyzda uly, kanselýar we ýazgyly ýelim gatlakly polietilen lentalaryny (skoç) öndürmek bolup durýar. Awtoulag süzgüji öndürýän kärhanamyzda bolsa ýag we howa filtirlerini öndürmek esasy ugurlarymyz bolup durýar.

Galyberse-de biz size öz kärhanaňyzyň ýa-da biznesiňiziň adyny ýelim gatlakly polietilen lentanyň (skotç) üstüne ýazgysyny ýazyp berýäris.

Biziň Iş Toparymyz

Kärhanamyzyň Zähmetsöýerleri.

Rüstem Gylyçlyýew

Satyş müdüri

sales@berkonum.com

Pälwan Babayew

Ýelim gatlakly polietilen lenta öndürýän kärhanamyzyň müdüri

palvanbaba@berkonum.com

Begmyrat Mämmedow

Awtoulag süzgüji öndürýän kärhanamyzyň müdüri

begmyrat@berkonum.com

Habarlaşmak

Hyzmatdaşlyk we dürli maksatlar boyunça biz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Adres: Türkmenistan, Mary Welaýat, Wekilbazar etrap, Akgoňur geňeşligi.
Tel: +993 64309066